Persondatapolitik

Et af Musikhuzet Bornholms overordnede mål er at opretholde et højt niveau af sikkerhed for vores gæster, kunder og medarbejdere.

Musikhuzet Bornholm ønsker med denne politik at kortlægge på en klar og overskuelig måde, hvordan Musikhuzet Bornholm håndterer dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den selvejende institution Musikhuzet Bornholm (benævnes herefter Musikhuzet) er dataansvarlig.

Musikhuzets kontaktoplysninger er:

Musikhuzet Bornholm
Store Torv 6
3700 Rønne

Tlf: 56 95 94 04
E-mail: info@musikhuzet.dk

Musikhuzet udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Musikhuzet er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Musikhuzet bruger dine personoplysninger til at levere den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med, typisk i forbindelse med køb af en billet til et arrangement.

Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig. Denne brug kan blandt andet omfatte undersøgelser, statistik og analyser med henblik på forbedring af produkter, tjenester og teknologier samt visning af markedsføringsrelateret indhold og tilbud, der er tilpasset dine interesser.

Når du f.eks. ved køb af en billet til et arrangement afgiver dine personoplysninger til Musikhuzet, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Musikhuzet.

2. Hvordan indsamler Musikhuzet personoplysninger?

Musikhuzet indsamler personoplysninger på følgende vis:
• Når du vælger at købe og/eller anmode om en billet til et af Musikhuzets arrangementer.
• Fra personer der handler på dine vegne.
• Når du abonnerer på et af Musikhuzets nyhedsbreve.
• Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.
• Via browser cookies og web beacons.
• Via TV-overvågning.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

TV-overvågningen er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og gæster.

Overvågningen finder sted bl.a. ved indgang, i gæste- og medarbejderområder, i billetsalg og i bar.

Optagelserne opbevares maksimalt i 30 dage, medmindre de skal anvendes som bevis i konkrete sager.

3. Hvilke informationer indsamler Musikhuzet?

Musikhuzet indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

• Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt andre almene personoplysninger.
• Købshistorik.
• Feedback via kundeundersøgelser.
• Feedback via fysiske og onlinebaseret konkurrencer.
• Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
• Browserinformationer.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Musikhuzet personoplysninger ud over de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Musikhuzet mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig, herunder som led i opfyldelsen af Musikhuzets handicap-politik.

Såfremt du vælger at oplyse om adviseres ledsagerkort, om kørestole, behov for siddeplads til ståkoncert eller andre specielle behov ved køb af billet, betragter Musikhuzet det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse oplysninger til brug for afviklingen af arrangementet.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Musikhuzet i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en gruppeansvarlig eller en samarbejdspartner.

I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere de involverede gæster om Musikhuzets vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik. Ligeledes er det pålagt tredjeparten at sørge for den nødvendige indhentning af samtykker til registrering og behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

4. Køb af billetter

Musikhuzet anvender Billetten som formidler af billetter til egne arrangementer.

Endvidere er der jævnligt comedy og andre shows i Musikhuzet med ekstern arrangør, som benytter sig af en anden billetudbyder, ofte Ticketmaster.

Desuden er Musikhuzet forhandler af fysiske billetter til Ticketmaster og Billetten i Kulturbutikken.
Der henvises til disse billetudbyderes persondatapolitik:

Ticketmaster:
https://www.ticketmaster.dk/privat

Billetten:
http://www.billetten.dk/persondata

5. Hvad er formålet med indsamlingen?

Musikhuzet indsamler personoplysninger, som er nødvendige i forbindelse med salg af billetter til Musikhuzets arrangementer og andre arrangørers arrangementer i Musikhuzet.

Musikhuzets formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

• Behandling af dine reservationer og køb af Musikhuzets serviceydelser.
• Kontakt til dig før, under eller efter et arrangement.
• Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser.
• Forbedring og udvikling af Musikhuzets serviceydelser.
• Tilpasning af Musikhuzet kommunikation og markedsføring til dig.
• Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.
• Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig.
• Administration af din relation til Musikhuzet.
• Opfyldelse af lovkrav.

Telefonnummer samt e-mail oplyst i forbindelse med billetkøb kan Musikhuzet benytte til udsendelse af meddelelse ved væsentlige ændringer vedr. arrangementet, f.eks. aflysning, flytning, forhold vedr. døren eller support.

Registrering af kundens personoplysninger giver i særlige tilfælde mulighed for udskrivning af erstatningsbilletter ved bortkomst.

6. Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Musikhuzet baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Musikhuzet kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, for det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med koncerter/events, mødeafvikling og/eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan Musikhuzet behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at Musikhuzet kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Musikhuzet forfølger, kan blandet andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af Musikhuzets serviceydelser.

Oplyser du Musikhuzet om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, bruger Musikhuzet oplysningerne til at tilpasse den pågældende serviceydelse efter dine anvisninger samt dit ophold hos Musikhuzet generelt.

I nogle tilfælde vil Musikhuzet modtage personoplysninger fra tredjepart eksempelvis i forbindelse med en gruppereservation og/eller et individuelt køb foretaget af tredjepart – eksempelvis af en assistent eller lignende. I disse tilfælde er den ansvarlige for gruppen og/eller reservationen pålagt at informere de involverede gæster om Musikhuzets vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik.

7. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

• Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Musikhuzet behandler om dig.

• Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Musikhuzet har registreret om dig.

• Du har ret til at få slettet de personoplysninger Musikhuzet har registret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Musikhuzet alle oplysninger, som Musikhuzet ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.

• Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder at behandling herefter ophører, medmindre Musikhuzet efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Musikhuzet enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Musikhuzet vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Musikhuzet, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Musikhuzet kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

8. Hvis du ansøger om en stilling i Musikhuzet

Når du søger en stilling hos Musikhuzet behandles de oplysninger, som du har givet Musikhuzet i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Det er alene relevante ledere og IT administratorer, der med personlige passwords har adgang til dine oplysninger.

Hvis du bliver ansat i Musikhuzet gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med Musikhuzets persondatapolitik for medarbejdere.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel maksimalt i 6 måneder efter afslaget er givet.

9.  Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Musikhuzet beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Musikhuzet har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

Musikhuzet kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Musikhuzet underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Musikhuzet sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

For at undgå datatab tager Musikhuzet løbende back up.

Udover Musikhuzets interne systemer benytter Musikhuzet sig af eksterne leverandører af IT services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Musikhuzet har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Musikhuzet kan i visse tilfælde være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Musikhuzet sletter dine personoplysninger, når Musikhuzet efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

10. Cookies

Musikhuzet bruger cookies på hjemmeside til teknisk funktionalitet og trafikmåling. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved genbesøg. En cookie kan ikke indeholde virus. En cookie sletter sig selv efter et vist antal måneder (varierer), og fornyes efter hver besøg.

Vejledning til sletning af cookies: http://minecookies.org/cookiehandtering

11. Klage

Klage over Musikhuzets behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf. 3319 3200 – e-mail: dt@datatilsynet.dk

12. Ændringer

Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik. Musikhuzet forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre denne politik. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside. Det kan du tjekke ved at se på datoen nedenfor.

Revideret 23. maj 2018